Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.drewmax.eu

1.Administratorem danych jest Drewmax Robert Wieczorek , który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.drewmax.eu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane:
   imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres biuro@drewmax.eu, listownie: ul.Wieluńska 21 97-438 Rusiec
7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
•  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
•  natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem  osobom nieupoważnionym.